RoamEdit v1.0 高级版 (Pro)

RoamEdit v1.0 高级版 (Pro)

支持绝大部分的功能,更好的服务

价格
16.50-490.00
可选规格
功能特性标准版(Normal)高级版(Pro)无限版(Unlimited)
大纲基础编辑YesYesYes
Daily NoteYesYesYes
知识图谱YesYesYes
星标YesYesYes
双向链接YesYesYes
块引用YesYesYes
块嵌入YesYesYes
悬浮预览窗口YesYesYes
搜索功能简单高级高级
微信公众号发送笔记YesYesYes
代码块YesYesYes
Latex公式YesYesYes
导入&导出YesYesYes
字体颜色YesYesYes
离线储存YesYesYes
回收站YesYesYes
最近打开YesYesYes
同义词YesYesYes
多设备同步YesYesYes
图片、附件上传No共2G(暂定)共10G(暂定)
第三方图床NoYesYes
MarkdownNoYesYes
思维导图NoYesYes
画图(Diagram)NoYesYes
表格NoYesYes
看板NoYesYes
字符串映射NoYesYes
Snippet笔记模板NoYesYes
自动抓取网址标题NoYesYes
随机漫步回顾笔记NoYesYes
斜杆菜单NoYesYes
番茄钟NoYesYes
任务到期提醒NoYesYes
常用宏命令NoYesYes
自动链接NoYesYes
双向链接探测提示NoYesYes
多数据库NoYesYes
协同编辑NoYesYes
版本记录NoYesYes
排序NoYesYes
需求响应一般优先特别优先
自定义样式NoNoYes
条件样式NoNoYes
自定义JSNoNoYes
高级数据表NoNoYes
对外分享No需审核白名单(酌情)
人工智能辅助笔记NoNo未来支持
其他...NoNoYes
价格赞赏开通 ¥188/年开通 ¥258/年

动态评分

3.2

1分(20%)
2分(20%)
4分(40%)
5分(20%)
没有评论数据